بدترین چیز ندونستن قوانین عقاب هاست . این که ندونیم چطوری عقاب باشیم.

توی زندگی ، تفاوت آدم ها در نگاهشون به زندگی ، به اندازه تعداد اونهاست . همون طور که صورت ها و ظاهر ادم ها با هم فرق داره ، در افکار و رفتارشون با هم تفاوت دارن .